Käyttöehdot, rekisteriseloste ja tietoa evästeiden käytöstä

Tietosuojaseloste

Laatimispäivä 24.5.2018

1. Rekisterinpitäjä

Zeppelinin yrittäjäyhdistys ry (Y-tunnus: 1054762-4)
Zeppelinintie 1, PL 11, 90451 Kempele
puh 050 441 9554

2. Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Zeppelinin yrittäjäyhdistys ry
Eija Huusko
Zeppelinintie 1, PL 11, 90451 Kempele
puh 050 441 9554
sähköposti: [email protected]

3. Rekisterin nimi

Kauppakeskusten asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn peruste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on rekisterinpitäjän saamien asiakaspalautteiden käsittely ja niihin vastaaminen. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on rekisterinpitäjän järjestämien kyselyjen ja kilpailujen vastausten käsittely ja niihin vastaaminen. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on rekisterinpitäjän markkinointiviestinnän kohdentaminen postitse, sähköpostitse, puhelimitse tai muutoin. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on rekisterinpitäjän yhteistyökumppanin tarjoaman mobiilisovelluksen mukaisten palveluiden (tarjoukset, kampanjat, henkilökuntaedut, markkinointiviestintä, kauppakeskuksen liikkeiden löytäminen ja navigointiapu sekä pysäköintipalvelut) tarjoaminen ja mobiilisovelluksen käytön mahdollistaminen. Henkilötietoja käsitellään lisäksi rekisterinpitäjän suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen taikka muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin, mukaan lukien sähköinen suoramarkkinointi. Henkilötietoja voidaan myös käsitellä luokitteluiden, ryhmien tai profiilien luomiseksi sekä markkinoinnin kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi. Mobiilisovellusta ja siihen liittyviä palveluita kehitetään jatkuvasti. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset saattavatkin ajoittain olla suppeampia, kuin tässä tietosuojaselosteessa on kuvattu. Henkilötietoja ei kuitenkaan käsitellä laajemmin, kuin tässä tietosuojaselosteessa on kuvattu. Henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun ja/tai rekisteröidyn suostumukseen. Käsittelyn perustuessa oikeutettuun etuun oikeutettuna etuna on rekisterinpitäjän tarve markkinoida tuotteita ja palveluitaan tehokkaasti sekä palveluiden kehittäminen. Rekisterinpitäjä saattaa käyttää ulkopuolisia palveluntarjoajia joidenkin selosteessa kuvattujen käsittelytoimien toteuttamiseen. Tällaiset palveluntarjoajat käsittelevät henkilötietoja rekisterinpitäjän puolesta tässä tietosuojaselosteessa kuvattuihin tarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidystä voidaan tallentaa muun muassa seuraavan kaltaisia tietoja:
• Henkilö- ja yhteystiedot: etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, sukupuoli, osoite, postinumero, puhelinnumero, ikä/syntymävuosi, kieli ja ammatti.

• Rekisteröityminen mobiilisovellukseen

• Asiakkuuteen liittyvät tiedot: uutiskirjeen tilausmuoto, erityiset kiinnostuksen kohteet, kanta-asiakkuus, asiakaspalautteet, yhteydenotot, kilpailuvastaustiedot ja kauppakeskuksen henkilökuntaan kuulumista koskeva tieto.

• Käytettyä laitetta ja yhteyttä koskevat tiedot: laitetunnus, käyttöjärjestelmä ja IP-osoite sekä ajoneuvon rekisteritunnus.

• Käyttötottumuksia koskevat tiedot: rekisterinpitäjän ja/tai sen konserniyhtiöiden hallinnoimien kauppakeskusten pysäköintitilojen käyttötottumuksia koskevat tiedot, anonymisoitu ostoskäyttäytymistieto, palveluiden käyttöä koskevat tiedot kuten selailu- ja hakutiedot, tilojen käyttöön liittyvä pseudodynamisoitua tietoa kuten tiloissa vietetty aika, kulkureitit sekä tilojen käyttöaste.

• Mahdolliset muut rekisteröidyn suostumuksella kerätyt tiedot.

6. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisterissä olevia tietoja voidaan säilyttää niin pitkään, kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätyt henkilötiedot ovat pääasiassa joko rekisteröidyltä suoraan saatuja tietoja ja/tai sovelluksen käytöstä kerättyjä ja muodostettuja tietoja. Rekisteröidyn tietoja voidaan kuitenkin myös lain sallimissa ra-joissa yhdistää muihin rekisteröidyn henkilötietoihin. Lisäksi rekisteröidyn antamia tai sovelluksen käytöstä kerättyjä tietoja voidaan täydentää muista lähteistä saatavilla sekä tällaisista lähteistä johdetuilla tiedoilla. Lisätietoja tällaisista mahdollisista lähteistä löydät alta.

Keräämme suoraan rekisteröidyltä henkilötietoja seuraavien toimintojen yhteydessä:
• uutiskirjeen tilaaminen
• palveluiden käyttäminen (esimerkiksi etukuponkien käyttäminen)
• asiakaskyselyihin vastaaminen
• kilpailuihin ja arvontoihin osallistuminen
• palautteen antaminen verkkosivujen kautta sekä
• asioiminen kanssamme kauppakeskuksessa
• rekisteröityjen ollessa rekisterinpitäjään muilla tavoin yhteydessä
Lisäksi saatamme joissain tapauksissa yhdistää rekisteröidyn henkilötietoihin esimerkiksi seuraavista lähteistä saatuja tietoja:
• julkisista rekistereistä kuten esimerkiksi väestörekisterikeskuksesta tai Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin ylläpitämästä ajoneuvorekisteristä saatavat tiedot
Edellytyksenä sille, että voimme saada käyttöömme rekisteröityä koskevia tietoja tällaisista kolmansien tahojen hallinnoimista rekistereistä ja järjestelmistä on, että kyseisellä kolmannella taholla on oikeus luovuttaa meille näitä tietoja tai rekisteröity on antanut suostumuksensa luovutukseen.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja vastaanottajien ryhmät

Tietoja voidaan luovuttaa toimivaltaisille viranomaisille esimerkiksi väärinkäytösten selvittämiseksi.

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja voidaan siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.
Rekisterinpitäjä, rekisterinpitäjän alihankkijat tai yhteistyökumppanit saattavat käyttää henkilötietojen käsittelyssä apunaan yrityksiä, jotka sijaitsevat Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella tai käyttävät Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella sijaitsevaa työvoimaa tai muita resursseja henkilötietojen käsittelyyn. On myös mahdollista, että jokin rekisterinpitäjän valitsema yhteistyökumppani, jolle rekisterinpitäjä päättää siirtää tietoja, sijaitsee Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella, kuten Yhdysvalloissa. Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolisten maiden lainsäädäntö ei välttämättä takaa henkilötiedoille vastaavaa suojaa, kuin Euroopan unioni. Tällaisissa tilanteissa rekisterinpitäjä pyrkii kuitenkin varmistamaan henkilötietojen suojan käyttämällä siirron yhteydessä lainsäädännön edellyttämiä suojatoimia, kuten Euroopan komission mallisopimuslausekkeita tai EU-US Privacy Shield -sertifikaattia.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto
Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain erikseen oikeuden saaneilla henkilöillä.
Sähköisesti käsiteltävät tiedot
Rekisteriä säilytetään sähköisesti ja suojattuna asianmukaisesti ulkopuolisilta palomuurein ja muin teknisin suojakeinoin. Ainoastaan määrätyillä rekisteripitäjän työntekijöillä ja yhteistyökumppaneiden edustajilla on oikeus käsitellä rekisterissä olevia tietoja.
Yllä esitettyjen toimien tarkoituksena on turvata rekisterissä säilytettävien henkilötietojen luottamuksellisuus, tietojen saatavuus ja eheys sekä rekisteröityjen oikeuksien toteutuminen.

11. Automaattinen päätöksenteko

Henkilötietoja ei käytetä sellaiseen automaattiseen päätöksentekoon, jolla olisi oikeudellisia tai vastaavia vaikutuksia rekisteröidyille.

12. Rekisteröidyn oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyen vastustaa itseensä kohdistuvaa profilointia ja muita käsittelytoimia, joita rekisterinpitäjä kohdistaa rekisteröidyn henkilötietoihin siltä osin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu.
Rekisteröity voi esittää vastustamista koskevan vaatimuksensa tämän tietosuojaselosteen kohdan 15 mukaisesti. Rekisteröidyn tulee vaatimuksen yhteydessä yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen hän vastus-taa käsittelyä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä laissa säädetyin perustein.

13. Rekisteröidyn oikeus vastustaa suoramarkkinointia

Rekisteröity voi antaa Rekisterinpitäjälle suoramarkkinointia koskevia suostumuksia tai kieltoja kanavakohtaisesti mukaan lukien suoramarkkinointitarkoituksiin tapahtuva profilointi.

14. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä tässä tietosuojaselosteessa annettujen ohjeiden mukaisesti. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista
Siltä osin kuin rekisteröity voi toimia itse, hänen on ilman aiheetonta viivytystä, saatuaan tiedon virheestä tai, virheen itse havaittuaan, oma-aloitteisesti oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, rekisterin tarkoituksen vastainen, virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto.
Siltä osin kuin rekisteröity ei pysty korjaamaan tietoja itse, korjauspyyntö tehdään tämän tietosuojaselosteen kohdan 15 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa rekisterinpitäjän vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Siltä osin kun rekisteröity on itse toimittanut rekisteriin tietoja, joita käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen nojalla, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Muut oikeudet
Mikäli henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä rekisterinpitäjälle tämän tietosuojaselosteen kohdan 15 mukaisesti.

15. Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulisi ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään. Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan lähettämällä asiaa koskevan pyynnön rekisterinpitäjälle sähköpostitse osoitteeseen [email protected] tai kirjeitse osoitteeseen Zeppelinin Yrittäjäyhdistys ry, PL 11, 90451 Kempele.